عالم محضر شهداست، اما کو محرمي که اين حضور را دريابد و در برابر اين خلاء ظاهري خود را نبازد..


شهدا، اصحاب آخرالزماني سيدالشهدا عليه السلام هستند پيام آنها عشق و اطاعت است و وفاداري.


تصميمات خداوند اسرار آميز، اما هميشه به صلاح آدم است


چيست دنيا از خدا غافل بدن
نه قماش و نقده و ميزان و زن
مال را كز بهر دين باشي حمول
نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است
آب اندر زير كشتي پشتي است