حاج آقای عبدالهی - سرپرستی مدارس - abdolahi.mh482@gmail.com
حبیب رسا - مدیر سایت - hbrasa@gmail.com