گروه های آموزشی سرپرستی مدارس ج.ا.ا. در سوریه، لبنان و اردن

برای ورود به ویلاگ یا وب سایت روی نام سرگروه کلیک کنید

نام گروه اعضای گروه نام سرگروه و لینک گروه
ریاضی احمدی- قربان زاده- قرائی مقدم- محمدی علی احمدی سرگروه از اردن
ادبیات فارسی ابراهیمی- حدادی- شاهدی- پازوکی شاهدی سرگروه از سوریه
مدیریت بسطامی- فکری- احمدی حجت اله بسطامی سرگروه از لبنان
مشاوره اشجعی - بقایی بقایی سرگروه از لبنان
رایانه و فن آوری رسا-احمدی- شاهدی حبیب رسا سرگروه از لبنان
علوم اجتماعی  آبيار- اميري- خليلي- پازوكي آبیار سرگروه از لبنان
تاریخ آبيار- اميري- خليلي- پازوكي پازوکی سرگروه از اردن
ادبیات عرب اميري- قرباني- پازوكي- اميدي مسود امیری سرگروه از سوریه
زبان انگلیسی روحی- احمدي- مقيمي مقیمی سرگروه از سوریه
زیست شناسی آل طه- كياني- احمدي آل طه سرگروه از لبنان
فیزیک احمدیان- احمدی- یزدی زاده احمدیان سرگروه از سوریه
شیمی كياني - تمدني- احمدي کیانی سرگروه از سوریه
معارف اسلامی براتعلي قرباني- اميري- پازوكي- اميدي تمدنی فر سرگروه از لبنان
جغرافی آبيار- اميري- خليلي- پازوكي خلیلی سرگروه از سوریه
دوره ابتدايي آموزگاران شش پايه ابتدايي حمیدی نیا سرگروه از لبنان
اول ابتدایی تقيان- شاكري تقیان سرگروه از سوریه
دوم ابتدایی افشاري- زارعي-ذبيحي زارعی سرگروه از لبنان
سوم ابتدایی مرضیه شاکری-عرب تاش- امام شاکری سرگروه از لبنان
چهارم ابتدایی اشجعي- اشجعی سرگروه از لبنان
پنجم ابتدایی ذبیحی- کاشی پور- صالحی پرستو ذبیحی عدل سرگروه از اردن
ششم ابتدایی بقايي- صالحي صالحی سرگروه از سوریه