اطلاعیه کمیته پژوهش سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی در سوریه ، لبنان و اردن

همکاران  محترم اعزامی جهت پژوهش پایانی به شکل ذیل اقدام نمایند:

الف) همکاران اعزامی سال دوم حداکثر تا 20 آبان طی یک صفحه گزارش فعالیت و اقدامات انجام داده پیرامون تحقیق پایانی را به سرپرستی از طریق مدیران محترم ارسال نمایند.

ب) همکاران اعزامی  سال اول حداکثر تا 25 آبان نسبت به تعیین موضوع تحقیق پایانی براساس شیوه نامه پژوهشی از بین موضوعات شیو نامه یا 60 موضوع ارسالی از مرکز اقدام نمایند ضمناً مراتب تایید موضوع پس از  بررسی در کمیته پژوهشی اعلام خواهد شد لازم به یادآوری است از تعیین موضوعات تکراری با بررسی اولیه خوداری نمایید. (شیوه نامه و موضوعات پیوست می باشد)

کمیته پژوهشی سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان و اردن

شیوه نامه جدید پژوهشی

عناوین پژوهشی پيشنهادي از سوي مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور جهت اقدام پژوهي